Jesteś tutaj:

,,Aktywni rodzice z powiatów strzelińskiego i oławskiego”

Projekt realizowany w ramach Działania 8.4.1 RPO WD 2014-2020, w okresie 01.2019-08.2020.

O PROJEKCIE

Celem głównym projektu było umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 41 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (40 kobiet, 1 mężczyzna) z powiatów: strzelińskiego, oławskiego, oleśnickiego, wrocławskiego ziemskiego. Uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w zakresie pokrycia kosztów usług nad dziećmi do lat 3 poprzez:

– finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w żłobku,klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci, tj. opłaty za pobyt dziecka w ww. placówkach do których zobowiązany jest rodzic,

– pokrycie kosztów niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3, tj. wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do 3 lat.

Projekt realizował również poradnictwo zawodowe, szkolenia dopasowane do zdiagnozowanych i indywidualnych potrzeb uczestników w ramach aktywizacji zawodowej.

WARTOŚĆ PROJEKTU

Wartość projektu ok. 1,0 mln.

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Liczba osób biernych zawodowo/przebywających na urlopach wychowawczych/pozostających bez zatrudnienia i sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 32

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 41

Liczba osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 9

Liczba osób z terenów wiejskich objętych wsparciem w programie – 53,66%

Efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym imigranci, reemigranci, osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3 – 93,55%

Liczba osób które uzyskały kwalifikacje lub kompetencje po opuszczeniu projektu – 9

Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 31

Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem

dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 9

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related projects...