Jesteś tutaj:

,,Aktywni rodzice”

Projekt realizowany w ramach Działania 8.4.1 RPO WD 2014-2020, w okresie 01.2020-05.2021.


O PROJEKCIE
Celem głównym projektu było umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie 30 osobom opiekującym się dziećmi do lat 3 (29 kobiet i 1 mężczyzna) z powiatów: strzelińskiego, oławskiego, oleśnickiego, wrocławskiego ziemskiego. Uczestnicy otrzymali wsparcie finansowe w zakresie pokrycia kosztów usług nad dziećmi do lat 3
poprzez:


– finansowanie kosztów usług bieżącej opieki nad dziećmi w żłobku,klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna ponoszonych przez opiekunów dzieci, tj. opłaty za pobyt dziecka w ww. placówkach do których zobowiązany jest rodzic,
– pokrycie kosztów niani ponoszonych przez opiekunów dzieci do lat 3, tj. wynagrodzenie oraz koszty składek na ubezpieczenie społeczne niani sprawującej opiekę nad dzieckiem, które opłaca rodzic zgodnie z ustawą o opiece nad dziećmi do 3 lat.

Projekt zakładał również realizację poradnictwa zawodowego, szkoleń dopasowanych do zdiagnozowanych i indywidualnych potrzeb uczestników w ramach aktywizacji zaw. opiekunów do lat 3, tj. osób bezrobotnych lub biernych zawodowo pozostających poza rynkiem pracy ze względu na obowiązek opieki nad dziećmi do lat 3, w tym osób, które przerwały karierę zawodową ze względu na urodzenie dziecka lub przebywających na urlopie wychowawczym.


WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu ok. 1,0 mln.

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Liczba osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3 objętych wsparciem w programie – 30
Efektywność zatrudnieniowa grup w najtrudniejszej sytuacji – 60 %
Liczba osób z terenów wiejskich objętych wsparciem w programie – 50%
Liczba osób, które powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem/ wychowaniem dziecka lub utrzymały zatrudnienie, po opuszczeniu programu – 7
Liczba osób pozostających bez pracy, które znalazły pracę lub poszukują pracy po opuszczeniu programu – 19
Efektywność zatrudnieniowa dla osób w najtrudniejszej sytuacji, w tym osoby w wieku 50 lat i więcej, kobiety, osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami do poziomu ISCED 3,imigranci – 45