Jesteś tutaj:

,,Życie jest piękne – aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców Dolnego Śląska”

Projekt realizowany w ramach Działania 9.1.1 RPO WD 2014-2020, w okresie 09.2021 do 09.2023.


O PROJEKCIE
Celem projektu była reintegracja społeczna i zawodowa 98 osób, zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z terenu województwa dolnośląskiego. Projekt odpowiadał na jedno z głównych wyzwań województwa, do których należy realizacja działań zmniejszających zjawisko niskiej aktywności zawodowej i społecznej i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wśród mieszkańców województwa spowodowanej niewystarczającymi kompetencjami społecznymi i niskimi kwalifikacjami.

W ramach projektu organizowaliśmy i przeprowadzaliśmy:

– wsparcie psychologa mającego na celu poprawę obecnej sytuacji społecznej uczestników projektu przez przeprowadzenie działań związanych z poradnictwem i wsparciem dostosowanym do ich indywidualnych potrzeb natury społecznej i poprawy funkcjonowania i nawiązywania relacji z otoczeniem,

– wsparcie w zakresie aktywizacji zawodowej mające na celu dokonanie diagnozy obecnej sytuacji zawodowej uczestników projektu i określenie dalszych możliwych działań rozwoju,

– wsparcie doradcze specjalistyczne i motywacyjne (prawne, rodzinne, psychologiczne, coaching). Poradnictwo prawne i rodzinne miały na celu pomoc w kwestiach prawnych, z którymi uczestnicy mają największe problemy. Wsparcie psychologiczne i coachingowe pomogło wzmocnić samoocenę i wiarę we własne możliwości Uczestników projektu, które przyczynią się do realizacji ich indywidualnych celów, które mogą osiągnąć przez udział w projekcie,

– szkolenia, które miały na celu pomoc w nabyciu lub aktualizacji kompetencji i kwalifikacji, co zwiększa szanse na znalezienie pracy Uczestnikom projektu,

– pośrednictwo pracy i staży zawodowych, które przyczyniały się do poprawienia sytuacji uczestników na rynku pracy.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu ok. 1,8 mln.


NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie [osoby] – 98

Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie (C) – 6

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje lub nabyły kompetencje po opuszczeniu programu – 28

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu – 50

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek) – 25

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności zatrudnieniowej z wył. OzN – 28

Liczba osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, które ukończyły staże w ramach projektu. – 42

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które osiągnęły postęp w rozumieniu efektywności społecznej z wyłączeniem OzN – 32

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related projects...