Jesteś tutaj:

„Rozwój usług opiekuńczych i asystenckich na terenie subregionu wałbrzyskiego”

Projekt realizowany w ramach:

Priorytetu nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku,

Działania 9.1 A Transformacja społeczna FEDS 2021 -2027, współfinansowanego ze środków Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji.

O PROJEKCIE
Celem projektu jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych tj. asystenckich, opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 100 osób (60K/40M),które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Grupą docelową będą osoby bezpośrednio objęte usługami społecznymi tj.: usługi asystenckie, opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (świadczone w m-cu zamieszkania) oraz pośrednio ich opiekunowie faktyczni, którzy do tej pory musieli samodzielnie sprawować opiekę nad osobami zależnymi.

Przewidujemy, że z projektu skorzysta min. 20 osób z niepełnosprawnością (dalej OzN). Projekt będzie realizowany na terenie subregionu wałbrzyskiego w powiatach: dzierżoniowskim, kłodzkim, świdnickim, wałbrzyskim, m. Wałbrzych oraz ząbkowickim. Tereny te są dotknięte negatywnymi skutkami transformacji. Jednym z problemów występujących na ww. obszarach jest niewystarczające wsparcie osób potrzebujących w zakresie usług asystenckich i opiekuńczych (w tym specjalistycznych usług opiekuńczych), z powodu zbyt małej liczby opiekunów i asystentów.

Dodatkowo jako problem można wskazać też brak dostępu do szkoleń dla osób, które chciałby pełnić ww. usługi oraz niewystarczające wsparcie asystentów i opiekunów, którzy realizują usługi na rzecz osób w potrzebie. W trudnej sytuacji są również asystenci, świadczący usługi na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Często potrzebują oni specjalistycznego bieżącego wsparcia oraz możliwości wymiany doświadczeń zawodowych z innymi asystentami.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację 4 następujących zadań, które wypłyną pozytywnie na zmniejszenie wykluczenia społecznego osób w trudnej sytuacji na rynku pracy:
Zad.1 – Kształcenie kandydatów na asystentów osobistych OzN (dalej AOON) i opiekunów oraz kadry świadczącej usługi asystenckie i opiekuńcze.
Zad.2 – Usługi asystenckie dla osób z niepełnosprawnościami.
Zad.3 – Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.
Zad.4 – Specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:
Projekt jest realizowany w okresie od 01 XII 2023 do 31 I 2026.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Wartość projektu: 2 076 768,00 zł
Dofinansowanie UE: 1 453 737,60 zł.

NAJWAŻNIEJSZE EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU
Całkowita liczba osób objętych wsparciem – 132
Liczba osób objętych usługami świadczonymi w społeczności lokalnej w programie – 100
Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie – 20
Liczba godzin usług asystenckich zrealizowanych w Projekcie – 3360
Liczba godzin usług opiekuńczych zrealizowanych w Projekcie – 13 440
Liczba godzin specjalistycznych usług opiekuńczych zrealizowanych w projekcie – 1200

DOKUMENTY DO POBRANIA:
Dokumenty projektowe dostępne w zakładce „Dokumenty do pobrania”

Facebook
Twitter
LinkedIn

Related projects...